Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania, Juraj Breder, Budiná 121