Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania, Juraj Breder, Budiná 121

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2022 − 14. novembra 2022
Kategória

Prílohy