Preskočiť na obsah

Projekty

Upravené
15. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. augusta 2018
Názov projektu:Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO
Miesto realizácie:Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Cieľ projektu:1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum začatia/ukončenia realizácie:08/2018 – 05/2019
Celkové náklady:209 935,60 EUR
Výška poskytnutého príspevku:199 438,82 EUR
Stručný opis projektu:Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu, čím sa zároveň podporí predchádzanievzniku odpadov. Miesto realizácie projektu: vybrané obce Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie(Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka, Budiná).Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové kategórie)V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.Výsledky projektu budú merané cez merateľné ukazovatele:Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 978 ksZvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1 930,90 m3